Knowledge

Knowledge

Knowledge

บทความเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการพิมพ์ และความรู้ในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย

เทคนิคการสร้าง Story Branding เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า

เทคนิคการสร้าง Story Branding เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า โดย อาจารย์โชน พีระวัฒน์ Story Branding คืออะไร? หลายท่านคงสงสัยว่า Story Branding มันคืออะไรกันแน่เคยได้ยินแต่ Storytelling สำหรับ Story Branding คือ การนำการเล่าเรื่อง (Storytelling) และการสร้างแบรนด์ (Branding) นำมาผสมเข้าด้วยกัน

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 1

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 1 (Engineering cost reduction For the printing and packaging industry, part 1) วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต wirach.ton@gmail.com

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (2)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซตการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (2) ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต เครื่องมือวัดเป็นสิ่งที่สำคัญที่ใช้ในการบอกค่าต่างๆ อาทิเช่น ค่าความเข้มสี ค่าเม็ดสกรีนบวม ค่าการทับซ้อน ค่าสี เป็นต้น ค่าที่ได้จากการวัดจะเป็นสิ่งที่ทำให้ช่างพิมพ์

ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตอนที่ 4)

ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตอนที่ 4) การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ โดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล

ระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 2

ระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 2 (Automation for Printing and Packaging Industry) ระบบการจัดเก็บแบบ ASRS (Automated Storage/Retrieval System) วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (1)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (1) การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต เป็นสิ่งที่สำคัญในการการผลิตงาน เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพที่เหมือนเดิม หรือใกล้เคียงกับต้นฉบับให้มากที่สุด ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ที่แตกต่างกัน

โรงงานอัจฉริยะ AI ตอนที่ 4 (Smart Factory Artificial Intelligence)

โรงงานอัจฉริยะ AI ตอนที่ 4 (Smart Factory Artificial Intelligence) ความฉลาดที่มนุษย์สร้างให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต โดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าอีกไม่เกิน 5 ปี โรงงาน โรงพิมพ์ ธุรกิจจำนวนมาก ที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้จะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นระบบ AI (Artificial Intelligence)

ระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 1

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การสร้างเม็ดสกรีนในการพิมพ์ออฟเซต โดย ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การสร้างภาพในกระบวนการพิมพ์นั้น ในอดีตจะเกิดจากการถ่ายทอดภาพจากต้นฉบับที่มาจากรูปถ่ายหรือฟิล์มสไลด์สีมาสู่กระบวนการสร้างเม็ดสกรีนลงบนแม่พิมพ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การสร้างเม็ดสกรีนในการพิมพ์ออฟเซต

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การสร้างเม็ดสกรีนในการพิมพ์ออฟเซต โดย ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การสร้างภาพในกระบวนการพิมพ์นั้น ในอดีตจะเกิดจากการถ่ายทอดภาพจากต้นฉบับที่มาจากรูปถ่ายหรือฟิล์มสไลด์สีมาสู่กระบวนการสร้างเม็ดสกรีนลงบนแม่พิมพ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต สีกับการพิมพ์ออฟเซต

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต สีกับการพิมพ์ออฟเซต ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพิมพ์งานด้วยการพิมพ์ระบบออฟเซต สีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการกำหนดลักษณะงานพิมพ์ รวมถึงการทำลักษณะพิเศษต่างๆ

1 2 3 4 5 6

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent