CSR

Young Printer เยี่ยมชม โรงงานเอสซีจี จังหวัดราชบุรีและเยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะหมู่บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี

YPG เยี่ยมชม โรงงานเอสซีจี จังหวัดราชบุรีและเยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะหมู่บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โรงงานเอสซีจี จังหวัดราชบุรี และเยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะหมู่บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี

Young Printer เยี่ยมชม บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ และร่วมบริจาคสิ่งของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

Young Printer เยี่ยมชม บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ และร่วมบริจาคสิ่งของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินสตรี้ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรี