Young Printer เยี่ยมชม บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ และร่วมบริจาคสิ่งของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

Young Printer เยี่ยมชม บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ และร่วมบริจาคสิ่งของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินสตรี้ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมเรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและผู้สนใจทั่วไป

วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 และวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทยนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ที่ปรึกษาฝึกอบรมสมาคมการพิมพ์ไทย และที่ปรึกษาบริหารบริษัท

สัมมนาตอบโจทย์เทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 บรรยายโดย อาจารย์สุชาดา คันธารส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์ ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สารจากคณะทำงาน และผลการดำเนินงานงาน พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562

สารจากคณะทำงาน เนื่องในโอกาสการทำงานครบ 1 ปีของคณะกรรมการบริหาร สมาคมการพิมพ์ไทย วาระปี พ.ศ. 2561-2563 เมื่อวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2562 สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 73 ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสต์ ราชกรีฑาสโมสร โดยมีสมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทยเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 127 คน

เข้าเส้น – ชัย The Finisher Thesis Exhibition

สาขาวิชามีเดียอาตส์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรมีเดียอาตส์ และหลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ “เข้าเส้น – ชัย The Finisher Thesis Exhibition” อ. ชูเกียรติ อ่อนชื่น ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการฯ

1 2 3 33