การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ สร้างชัยชนะให้กับทุกสิ่ง

การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ สร้างชัยชนะให้กับทุกสิ่ง

กระบวนการสื่อสารที่ผู้เกี่ยวข้อง พยายามหาข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์ เทคนิค และทักษะต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเอง

โดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล

การเจรจาต่อรองเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นในทุกแง่มุมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการต่อรองราคาสินค้า การขอขึ้นเงินเดือน หรือการเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ การเรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดี จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ บทความนี้จะแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ การเจรจาต่อรอง เป็นกระบวนการสื่อสารที่ผู้เกี่ยวข้องสองฝ่ายหรือมากกว่า พยายามหาข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์ เทคนิค และทักษะต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเอง

ประโยชน์ของการเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรอง เป็นทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีประโยชน์ สำหรับทุกคนทั้งในชีวิตส่วนตัว และการทำงาน ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย หาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประหยัดเวลา ทรัพยากร ดังนี้

 1. บรรลุเป้าหมาย และผลประโยชน์สูงสุด
  การเจรจาต่อรอง ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและผลประโยชน์สูงสุดโดยใช้กลยุทธ์เทคนิคและทักษะต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าว ต่อรองหาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
 2. หาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
  การเจรจาต่อรอง ช่วยให้หาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยอาศัยการประนีประนอมหาจุดร่วม และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือ
  การเจรจาต่อรองช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับคู่เจรจาโดยอาศัยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจ รับฟัง และเคารพซึ่งกันและกัน
 4. ประหยัดเวลาและทรัพยากร
  การเจรจาต่อรองช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรโดยไม่ต้องพึ่งพาการต่อสู้หรือวิธีการที่รุนแรงหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้อย่างสันติวิธี
 5. พัฒนาทักษะและความรู้
  การเจรจาต่อรองช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสารทักษะการฟังทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการต่อรองและความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ คู่เจรจา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. เพิ่มพูนความมั่นใจและความกล้า
  การเจรจาต่อรองช่วยเพิ่มพูนความมั่นใจและความกล้า กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ กล้าเสนอข้อเสนอ และกล้ารับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ
 7. นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
  การเจรจาต่อรอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในชีวิตส่วนตัว เช่น การต่อรองราคาสินค้า การเจรจาแบ่งมรดก การต่อรองค่าเลี้ยงดูบุตร และการทำงาน เช่น การเจรจาต่อรองเงินเดือน การเจรจาต่อรองสัญญาจ้าง การเจรจาต่อรองกับลูกค้า และการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า
 8. เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน
  การเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรหรืออยู่ในสถานะใดทักษะนี้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 9. โลกยุคปัจจุบัน เต็มไปด้วยการแข่งขัน
  โลกยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันผู้คนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องต่อรองอยู่เสมอ การฝึกฝน พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง จึงเป็นสิ่งสำคัญ
 10. การเจรจาต่อรองที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จ
  การเจรจาต่อรองที่ดี ไม่ใช่แค่การเอาชนะแต่เป็นการหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่ความสำเร็จ และความยั่งยืน

ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรอง เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

 1. เตรียมตัว
  • กำหนดเป้าหมาย: ระบุเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และบรรลุได้จริง
  • วิเคราะห์สถานการณ์: ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ โอกาส อุปสรรค และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดกลยุทธ์: กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการดำเนินการ
  • เตรียมข้อมูล: เตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และข้อเสนอต่าง ๆ
  •  ฝึกฝน: ฝึกฝนทักษะการเจรจาต่อรอง เทคนิคการต่อรอง และการสื่อสาร
 2. เริ่มต้นการเจรจา
  • สร้างบรรยากาศที่ดี: สร้างบรรยากาศที่ดี ผ่อนคลาย เป็นมิตร
  • แนะนำตัว: แนะนำตัว และผู้ร่วมเจรจา
  • อธิบายวัตถุประสงค์: อธิบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความคาดหวัง
  • กำหนดกฎกติกา: กำหนดกฎกติกา วิธีการ และระยะเวลาในการเจรจา
 3. แลกเปลี่ยนข้อมูล
  • นำเสนอข้อมูล: นำเสนอข้อมูล ข้อเสนอ และความต้องการของตนเอง
  • รับฟังข้อมูล: รับฟังข้อมูล ข้อเสนอ และความต้องการของอีกฝ่าย
  • ถามคำถาม: ถามคำถามเพื่อหาข้อมูล และกระตุ้นให้เกิดการสนทนา
  • ทำความเข้าใจ: พยายามทำความเข้าใจมุมมอง และความต้องการของอีกฝ่าย
 4. ต่อรอง
  • เสนอทางเลือก: เสนอทางเลือกต่าง ๆ เพื่อหาจุดร่วม และประนีประนอม
  • แลกเปลี่ยนผลประโยชน์: แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หาจุดที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
  • ใช้กลยุทธ์: ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น การขู่ การอ้อนวอน การใช้เวลา
  •  ควบคุมอารมณ์: ควบคุมอารมณ์ ใจเย็น และอดทน
 5. บรรลุข้อตกลง
  • สรุปข้อตกลง: สรุปข้อตกลง บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนาม
  • ขอบคุณ: ขอบคุณอีกฝ่ายสำหรับการเจรจา
  • รักษาความสัมพันธ์: รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความไว้วางใจ
 6. ติดตามผล
  • ติดตามผล: ติดตามผลการดำเนินการตามข้อตกลง
  • ประเมินผล: ประเมินผลการเจรจา และบทเรียนที่ได้เรียนรู้
  • ปรับปรุง: ปรับปรุงกลยุทธ์ เทคนิค และทักษะการเจรจาต่อรอง

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเจรจาต่อรอง

 • การเตรียมตัว: การเตรียมตัวที่ดี มีข้อมูลครบถ้วน มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง: ทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการต่อรอง
 • ความสัมพันธ์: ความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความไว้วางใจ เจรจาต่อรองได้ง่าย
 • สถานการณ์: สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย โอกาสประสบความสำเร็จสูง

เทคนิคการเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรอง เป็นทักษะที่สำคัญ จำเป็น และมีประโยชน์ สำหรับทุกคน ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย หาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประหยัดเวลา ทรัพยากร เทคนิคการเจรจาต่อรอง มีดังนี้

 1. เตรียมตัวให้พร้อม
  • ศึกษาข้อมูล: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคู่เจรจา สินค้า บริการ ตลาด กฎหมาย และข้อเสนอที่เป็นไปได้
  • กำหนดเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และบรรลุได้จริง
  • กำหนดจุดยืน: กำหนดจุดยืนที่ต่ำสุด สูงสุด และจุดที่ยอมรับได้
  • เตรียมทางเลือก: เตรียมทางเลือกต่าง ๆ เผื่อไว้ต่อรอง
  • ฝึกฝน: ฝึกฝนทักษะการเจรจาต่อรอง เทคนิคการต่อรอง และการสื่อสาร
 2. สร้างบรรยากาศที่ดี
  • ยิ้มแย้มแจ่มใส: ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงท่าทีเป็นมิตร สุภาพ และจริงใจ
  • ตั้งใจฟัง: ตั้งใจฟัง รับฟังอย่างตั้งใจ แสดงความสนใจ และเข้าใจความต้องการของอีกฝ่าย
  • พูดชัดเจน: พูดชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และสุภาพ
  • ควบคุมอารมณ์: ควบคุมอารมณ์ ใจเย็น อดทน ไม่โมโห ไม่หงุดหงิด
 3. นำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  • เน้นประโยชน์: เน้นประโยชน์ ผลดี และคุณค่าที่คู่เจรจาจะได้รับ
  • ใช้ภาษาที่โน้มน้าวใจ: ใช้ภาษาที่โน้มน้าวใจ ชัดเจน น่าเชื่อถือ และดึงดูดความสนใจ
  • ใช้หลักฐาน: ใช้หลักฐาน ข้อมูล สถิติ และตัวอย่าง เพื่อสนับสนุนข้อเสนอ
  • มั่นใจ: มั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง และในข้อเสนอ
 4. ต่อรองอย่างชาญฉลาด
  • เริ่มต้นด้วยข้อเสนอที่ท้าทาย: เริ่มต้นด้วยข้อเสนอที่ท้าทาย สูงกว่าที่คาดหวัง เผื่อไว้ต่อรอง
  • ใช้เทคนิคการต่อรอง: ใช้เทคนิคการต่อรองต่าง ๆ เช่น การขู่ การอ้อนวอน การใช้เวลา การเล่นบทบาทสมมติ การเสนอทางเลือก การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
  • ยืดหยุ่น: ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนข้อเสนอ หาจุดร่วม และประนีประนอม
  • เด็ดขาด: เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ ยุติการเจรจา เมื่อไม่บรรลุข้อตกลง
 5. บรรลุข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับ
  • สรุปข้อตกลง: สรุปข้อตกลง ชัดเจน ครบถ้วน ตรงประเด็น
  • บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร: บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนาม เป็นหลักฐาน
  • รักษาคำพูด: รักษาคำพูด ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

ทักษะการเจรจาต่อรอง

ทักษะการเจรจาต่อรอง เป็นทักษะที่สำคัญ จำเป็น และมีประโยชน์ สำหรับทุกคน ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย หาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ประหยัดเวลา และทรัพยากร ทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

 1. ทักษะการสื่อสาร
  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: สื่อสารอย่างชัดเจน ตรงประเด็น สุภาพ เข้าใจง่าย ดึงดูดความสนใจ โน้มน้าวใจ และสร้างความน่าเชื่อถือ
  • รับฟังอย่างตั้งใจ: รับฟังอย่างตั้งใจ เข้าใจมุมมอง ความต้องการ และปัญหาของอีกฝ่าย
  • ตั้งคำถาม: ตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูล กระตุ้นให้เกิดการสนทนา และแสดงความสนใจ
  • ใช้ภาษากาย: ใช้ภาษากายที่เหมาะสม แสดงความมั่นใจ จริงใจ และเป็นมิตร
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
  • วิเคราะห์สถานการณ์: วิเคราะห์สถานการณ์ โอกาส อุปสรรค ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเอง และคู่เจรจา
  • คิดอย่างมีวิจารณญาณ: คิดอย่างมีวิจารณญาณ พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ตัดสินใจอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
  • วางแผน: วางแผน กลยุทธ์ วิธีการ และแนวทางในการเจรจาต่อรอง
  • ปรับแผนตามสถานการณ์: ปรับแผน กลยุทธ์ วิธีการ และแนวทางในการเจรจาต่อรอง ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 3. ทักษะการแก้ปัญหา
  • หาสาเหตุของปัญหา: หาสาเหตุของปัญหา ที่ทำให้เกิดข้อขัดแย้ง หรืออุปสรรคในการเจรจาต่อรอง
  • คิดหาวิธีแก้ปัญหา: คิดหาวิธีแก้ปัญหา ทางเลือก และแนวทางในการหาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
  • ประนีประนอม: ประนีประนอม หาจุดร่วม และความสมดุล ระหว่างความต้องการของตนเอง และคู่เจรจา
  • สร้างความคิดสร้างสรรค์: สร้างความคิดสร้างสรรค์ คิดหาวิธีแก้ปัญหา และหาข้อตกลงที่แปลกใหม่ น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
 4. ทักษะการต่อรอง
  • เสนอทางเลือก: เสนอทางเลือกต่าง ๆ ให้คู่เจรจาพิจารณา เพื่อหาจุดร่วม และประนีประนอม
  • แลกเปลี่ยนผลประโยชน์: แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หาจุดที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ โดยไม่เสียเปรียบ
  • ใช้กลยุทธ์: ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น การขู่ การอ้อนวอน การใช้เวลา การเล่นบทบาทสมมติ การเสนอทางเลือก การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
  • ควบคุมอารมณ์: ควบคุมอารมณ์ ใจเย็น อดทน ไม่โมโห ไม่หงุดหงิด แสดงความมั่นใจ เด็ดขาด และกล้าตัดสินใจ
 5. ทักษะอื่น ๆ
  • ทักษะการสื่อสาร: ทักษะการพูด ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง ทักษะการนำเสนอ
  • ทักษะการคิดวิเคราะห์: ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจ
  • ทักษะการแก้ปัญหา: ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเชิงบวก ทักษะการประนีประนอม
  • ทักษะการต่อรอง: ทักษะการโน้มน้าวใจ ทักษะการเจรจา ทักษะการต่อรอง

การเจรจาต่อรอง เป็นทักษะที่สำคัญ สำหรับทุกคน สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในชีวิตส่วนตัว และการทำงาน การฝึกฝน พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า