สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการพิมพ์หรือเกี่ยวเนื่อง กับการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

สิทธิพิเศษของสมาชิก

1.ได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านวิชาการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

2.เข้ารับอบรมและรับสิทธิพิเศษ หรือดูงานต่างประเทศในราคาพิเศษ

3.เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมออกแสดงสินค้าหรือรับบริการอื่นๆ จากทางสมาคมฯ โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษ

4.เสนอข้อคิดเห็นในการรักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับมาตรฐานรายการ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

5.รับข่าวสารด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จากในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผ่านทางสมาคมฯ

6.สมาชิกสามัญมีสิทธิ์ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่

7.สมาชิกที่มี บุตร อายุไม่เกิน 35 ปี สมารถสมัครโครงการ Young Printer Group ได้

8.สำหรับสมาชิกได้รับสิทธิพิเศษ ค่าลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thai Print Awards ในราคาพิเศษ

ค่าธรรมเนียม

สมาชิกสามัญนิติบุคคล (ค่าสมัครสมาชิกราย 2 ปี)

ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท

ค่าบำรุงรายปีๆละ 1,500 บาท

วิธีการสมัครและชำระเงินค่าสมัครสมาชิก

1.ยื่นความจำนงขอเข้าสมัครเป็นสมาชิกโดยกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร แล้วส่งโทรสาร 02-719-6688 มาที่สมาคมฯ

หรืออีเมลเจ้าหน้าที่ mayuree.tpa@gmail.com และ vassana.tpa@gmail.com

2.คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก

3.ชำระค่าธรรมเนียม โดย

-โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมการพิมพ์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท ซอย 71 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 035-246148-1 และส่งใบฝากเงินและรายละเอียดของท่านมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร 02-719-6688

หรืออีเมลเจ้าหน้าที่ mayuree.tpa@gmail.com และ vassana.tpa@gmail.com เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการชำระเงิน

4.เมื่อสมาคมฯได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว จะทำการออบใบเสร็จรับเงินและจัดส่งให้ท่าน

การสมัครสมาชิก

สมาชิกสามัญนิติบุคคล [ดาว์นโหลดใบสมัครสมาชิกสามัญ]