Thai Print Awards

การตัดสิน Thai Print Awards ครั้งที่ 14

สมาคมการพิมพ์ไทย นำโดย คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ประธานจัดงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตัดสินผลงาน การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “THE UNITY FOR SUSTAINABILITY” เอกภาพเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย

กิจกรรมการตัดสิน Thai Print Awards ครั้งที่ 13

สมาคมการพิมพ์ไทยนำโดย คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ – ประธานจัดงานฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตัดสินผลงาน การประกวดงานพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 “SMART TRANSFORM” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์จากหลายสาขาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11

Thai Print Awards 2016 INSPIRE THE FUTURE แรงบัลดาลใจแห่งอนาคต อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานประกาศผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11