Young Printer เยี่ยมชม บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ และร่วมบริจาคสิ่งของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

Young Printer เยี่ยมชม บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ และร่วมบริจาคสิ่งของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินสตรี้ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรี

การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้)

เนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 20 ปี ของกลุ่ม Young Printer Group (YPG) ในปีนี้ ทาง YPG จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวเข้ามาท้าทายธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาและปรับตัวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทย และโรงพิมพ์หรือบริษัทที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่