Konica Minolta

โคนิก้า จัดกิจกรรม KM-1 High Level Conference

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสซิเนส โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “KM-1 High Level Conference” เพื่อเป็นการเปิดตัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็คยูวี รุ่นใหม่ Accuriojet KM-1 พร้อมการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Expanding opportunities in B2-format Digital in Thai Printing Market”