ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายสินค้า พ.ศ. 2562 – 2565 (ม.ค. – มิ.ย.)

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ
พ.ศ. 2562 - 2565 (ม.ค. -  มิ.ย.)

ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟท์

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายสินค้า
หนังสือและสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2562 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.)

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายสินค้า
กระดาษแข็ง พ.ศ. 2562 – 2565 (ม.ค. – มิ.ย.)

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายสินค้า
กระดาษคราฟท์ พ.ศ. 2562 – 2565 (ม.ค. – มิ.ย.)

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร