10th Asian Symposium on Printing Technology

10th Asian Symposium on Printing Technology

ภายใต้แนวคิด “Strengthen the knowledge to increase opportunities in business”

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทยร่วมกันจัดงาน “10th Asian Symposium on Printing Technology (ASPT2019)” ภายใต้แนวคิด “Strengthen the knowledge to increase opportunities in business” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นเวทีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ สำหรับนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการพิมพ์ เป้าหมายของการประชุม คือ การรวบรวมงานวิจัยที่แตกต่างกันในเทคโนโลยีการพิมพ์และการนำเสนอนวัตกรรมการพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้การสัมมนาให้ความรู้และการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ ห้อง Execlusive 1-2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส