บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
Best Service Enterprise Award (Printing)

รางวัล PM Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศ

รางวัล PM Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้า และบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ารับรางวัลในแต่ละปีจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเป็นระบบและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติ ที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง โดยในปีนี้ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในสาขา Best Service Enterprise Award (Printing) และเนื่องในโอกาสอันนี้ในครั้งนี้ คุณประภุตว์ จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรางวัลในครั้งนี้

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SLP เป็นผู้ผลิตฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อ supply ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการผลิตฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 ในปัจจุบัน SLP ผลิตฉลากได้หลากหลายประเภท อาทิเช่น Pressure Sensitive Label (Sticker), In-Mold Label (IML), Shrink Sleeve Label, Wet Glue Label and Multiple Pages Labels.
• ทำการพิมพ์ด้วยระบบ Flexography, Silkscreen, Offset และ Digital Printing.
• และมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยกล้อง Visual Inspection
• ในด้านคุณภาพและการบริหารจัดการ SLP ได้ผ่านการรับรอง ISO 9001
• ในด้านสิ่งแวดล้อม SLP ได้ผ่านการรับรอง ISO 14001
• ในด้านการใช้แรงงานและสวัสดิการ SLP ได้ผ่านการรับรอง Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)

โดยบริษัทได้ยึดหลัก “Thailand Label Provider Leader” “มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการผลิตฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับฉลากผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย ทัดเทียมต่างประเทศ

ในด้านแนวทางในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คุณประภุตว์กล่าวว่า แยกออกเป็น 3 ข้อใหญ่ๆ คือ

  1. Quality ผลิตสินค้ามีคุณภาพโดยการนำเอาเทคโนโลยีจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนทักษะความรู้ด้านการพิมพ์ต่างๆ มาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ คุณค่าและต้นทุน เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ ในราคาที่พึงพอใจ
  2. Service เรามุ่งเน้นการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ให้คำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ฉลากที่มีความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า หรือตรงต่อความต้องการในการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานจริยธรรมที่ถูกต้อง
  3. Responsible ประกอบธุรกิจ และบริหารงานบนหลักการและความรับผิดชอบ ซึ่งแบ่งเป็นความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดต่อคู่แข่งทางการค้า ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ /สถาบันการเงิน ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

รางวัล PM Award สาขา Best Service Enterprise Award (Printing)

คุณประภุตว์กล่าวว่า “เป็นความภาคภูมิใจทั้งกับตัวเองและบริษัทฯ ครับ เพราะเป็นรางวัลแรกที่ได้รับจากทางภาครัฐ และเป็นหนึ่งในรางวัลที่ได้รับจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยตรง ทางบริษัทได้เห็นถึงกระบวนการในการคัดสรร และให้รางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ PM Award”

ส่วนในเรื่องแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการนี้ คุณประภุตว์กล่าวว่า “ผมได้รู้จักโครงการนี้มาซักระยะหนึ่งแล้ว จากการที่มีทั้งลูกค้า และ Supplier ของผมได้รับรางวัลนี้ มาจนถึงเมื่อสองปีที่แล้ว บริษัทในเครือที่ทำธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกก็ได้รับรางวัล ผมเห็นว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และเป็นที่รู้จักในภาคธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศมากขึ้นจึงทำให้ผมมีความสนใจที่จะนำบริษัทเข้าร่วมโครงการ แต่จากการเข้าไปดูข้อมูลของทาง PM Award แล้วก็เข้าใจว่า SLP ไม่ได้อยู่ใน scope ที่จะเข้าร่วมโครงการ จึงไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ในปี 2562 ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมการพิมพ์ไทย จึงได้รับคำแนะนำว่าผมสามารถเข้าร่วมโครงการได้ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ในระหว่างเตรียมตัว พบเจอทั้งอุปสรรคและปัญหา ที่จะต้องเรียนตามตรงว่าปัญหาที่เจอระหว่างการดำเนินโครงการคือระยะเวลาที่ให้เพื่อเตรียมตัวในการส่งข้อมูลของบริษัทนั้นค่อนข้างกระชั้นชิด และการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับทางโครงการมีติดขัดบ้างเล็กน้อยในช่วงแรก จึงทำให้มีเวลาน้อยในการเตรียมข้อมูล แต่เนื่องจากทางทีมงานของ SLP มีข้อมูลที่เตรียมไว้เพื่อการเข้ามา Audit โดยทั่วไปอยู่แล้ว จึงสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับทางคณะกรรมการได้ทันเวลา แต่โดยรวมแล้วการดำเนินโครงการถือว่าทำได้ดีมาก และงานมอบรางวัลก็เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวผมเป็นอย่างมาก

สำหรับรางวัลนี้ทำให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ถึงศักยภาพ และความมุ่งมั่นที่ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง หรือ SLP จะพัฒนาต่อไปสู่การเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านฉลากผลิตภัณฑ์ของคนไทยโดยคนไทย การเข้าไปรับรางวัลยังทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนนักธุรกิจท่านอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผมสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของ SLP ในด้านการจัดการ การผลิต และการตลาด

โครงการ PM Award เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนหันมาให้ความสนใจเรื่องการบริหารจัดการ เรื่องการทำการตลาด และการขยายฐานลูกค้าไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับให้ภาคเอกชนไทยสามารถแข่งขันได้กับเอกชนจากต่างชาติ รวมไปถึงส่งเสริมการส่งออก และเศรษฐกิจของประเทศไทย การเข้าร่วมโครงการนั้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงการเข้ามาเพื่อประกวด หรือแข่งขัน ประโยชน์ที่ได้รับนั้นนอกจากเรื่องของชื่อเสียง หรือการได้รับการยอมรับจากลูกค้า หรือคู่ค้า เรายังได้รับคำแนะนำจากทีมคณะกรรมการที่เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งมีส่วนช่วยให้เราสามารถเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ธุรกิจของเรา คุณประภุตว์กล่าวทิ้งท้าย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า