พิธีมอบประกาศนียบัตร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

พิธีมอบประกาศนียบัตร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยมี ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรจำนวน 53 คน

ร่วมด้วยคุณประสิทธิ คล่องงูเหลือม อุปนายกสมาคมการพิมพ์ไทยและประธานโครงการได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการฯ รวมไปถึงกล่าวแสดงความยินดี และเชิญชวนให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป เพื่อนำประกาศนียบัตรไปต่อยอดให้กับอาชีพการงานในอนาคต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

หลังจบพิธีมอบประกาศนียบัตร ดร. ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นำเยี่ยมชมการเรียนการสอน และแนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ซึ่งเดิมเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพานทอง จนเมื่อปี พ.ศ.2526 ได้มีนักบริหารที่มองการณ์ไกล เห็นว่าที่แห่งนี้เหมาะสมจะเป็นสถานที่เพิ่ม พูนความรู้ ให้เยาวชนไทยในแถบภาคตะวันออก ท่านเหล่านี้ต้องการเห็นที่แห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาในด้านวิชาชีพที่จะช่วยพัฒนาฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมุ่งหวังในการพัฒนาชีวิตของเยาวชนไทย ได้ก้าวเดินไปในถนนแห่งการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และจบออกไปสามารถมีงานทำ เลี้ยงดูครอบครัว และเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป

เมื่อปี 2561 วิทยาลัย อี.เทค ได้รับการตรวจประเมินสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม ในสาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยคุณสุพงษ์ ขันติวณิชย์ นักวิชาการประเมินผล เป็นประธานในการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองด้วยวาจาว่า ผ่านการประเมินให้เป็นสถานที่ทดสอบในสาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์เป็นสถานที่ทดสอบแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคตะวันออก