การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 13 ปี พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิดว่า Smart Transform

“การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 13” ปี พ.ศ.2561
ภายใต้แนวคิดว่า “Smart Transform” เตรียมพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย

อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีผู้ประกอบการในประเทศครบทั้ง Supply Chain จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีมูลค่าการส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงถึง 50,000-70,000 ล้านบาทต่อปี แต่จากการที่ปัจจัยแวดล้อมของโลกในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดกระแส Disruptive Technology แทรกซึมเข้าไปในหลากหลายธุรกิจ โดยที่แต่ละธุรกิจได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไป อุตสาหกรรมการพิมพ์เองก็กำลังเผชิญความท้าทายของกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นเดียวกัน การที่จะหลุดพ้นจากกระแส Disruptive ได้ อุตสาหกรรมการพิมพ์ต้องปรับตัวเอง หรือ Transform เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทัน ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

SMART TRANSFORM จึงเป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ในวันนี้จำเป็นต้องนำมาปรับใช้อย่างเร่งด่วนซึ่งประกอบไปด้วย

  1. S มาจาก Strategy หรือการปรับกระบวนทัศน์และวางแนวทางการทำงานใหม่ มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เป็น SME (Small and Medium Enterprise) ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็น Smart Management Enterprise หรือองค์กรธุรกิจขนาดเล็กยุคใหม่
  2. M มาจาก Marketing Plan คือการการสร้างสรรค์ความแตกต่างทั้งในเรื่อง Business Model และการใช้สื่อการตลาดแบบใหม่ เช่น สื่อดิจิตอลเพื่อเปิดช่องทางการขายให้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ จะเป็นการเพิ่มยอดขายและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้
  3. A มาจาก Alliance การรวมกลุ่ม การทำงานร่วมกันแบบเป็นพันธมิตร (Cluster) ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ช่วยลดการแข่งขันในเรื่องการตัดราคา
  4. R มาจาก Responsibility for Environment การแชร์ทรัพยากรทำให้เกิดการใช้เครื่องจักรอย่างคุ้มค่าที่สุด และให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. T มาจาก Technology คือการนำเครื่องจักรหรือระบบการทำงานสมัยใหม่ที่มีความเป็น Automation มากขึ้นมาใช้ในการผลิตเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้สูงขึ้น

เหล่านี้คือกระบวนทัศน์ทั้งหมด ซึ่งเป็นที่มาของ Theme การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในปีนี้คือ SMART TRANSFORM

วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติมีดังนี้

  1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการพิมพ์
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา มาตรฐานงานพิมพ์ นวัตกรรมการพิมพ์ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อให้เกิดการตระหนักและให้ความสำคัญในด้านคุณภาพชิ้นงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการแข่งขันและเตรียมพร้อมพัฒนาฝีมือสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนและการแข่งขันในระดับโลก
  4. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และยกย่องผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้

สมาคมการพิมพ์ไทยและคณะกรรมการการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 13 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ทั่วประเทศให้ร่วมกันส่งผลงานมายังสมาคมการพิมพ์ไทย เพื่อที่เราชาวอุตสาหกรรมการพิมพ์จะได้ร่วมกันก้าวสู่อนาคตความเป็นผู้นำทางด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อย่างเต็มภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 สมาคมการพิมพ์ไทยจัดงานแถลงข่าว “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 13” ประจำปี 2561 ณ ห้องพินนิคอล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมีคุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ เป็นประธานการจัดงานประกวดฯ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานในปีนี้ธุรกิจการพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว เป็นปีที่ท้าทาย ในปีนี้คณะกรรมการตัดสินผลงาน มีกรรมการจากต่างชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย ในการประกวดสิ่งพิมพ์ในครั้งนี้ เริ่มรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2561 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในเดือนกันยายน 2561

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับและทิศทางในการจัดงานงานประกวดสิ่งพิมพ์ได้พัฒนาขึ้นมาถึงปีที่ 13 แล้ว ในปีนี้สิ่งพิมพ์ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับงานพิมพ์ และพัฒนาบุคลากร

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวแสดงความยินดีในการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์ครั้งที่ 13 นี้ พร้อมกล่าวเสริมในเรื่อง SMART TRANSFORM ขอให้อุตสาหกรรม การพิมพ์ร่วมกันปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ส่วนการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่12 ได้จัดขึ้นในปี 2560 ทีผ่านมา และนำผลงานที่ได้รับส่งไปประกวด Asian Print Awards ปี 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด ได้รับรางวัลมากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยสามารถนำรางวัลทั้งสิน 42เหรียญรางวัล โดยแบ่งเป็นเหรียญทอง 16 รางวัล เหรียญเงิน 14 รางวัล และเหรียญทองแดง 12 รางวัล ถือเป็นความภาคภูมิใจให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ และเพื่อเป็นการสานต่อวัตถุประสงค์ของการยกระดับมาตรฐานสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ได้มีการพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง สมาคมการพิมพ์ไทยจึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพิมพ์ของไทย เข้าร่วมการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 13 เพื่อนำผลงานคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรจนได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ส่งเข้าร่วมแข่งขันในเวที การประกวดสิ่งพิมพ์ระดับอาเซียน

โดยจะเริ่มเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 21 กันยายน 2561 นี้

p60-63_15

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า