สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560/2561

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560/2561
และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปี 2561-2563

เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ ทางสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยได้เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560/2561 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปี 2561-2563 พร้อมทั้งมีการฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “Tokyo Pack 2018 ผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ในเอเซีย” โดย อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย หลังจากจบการบรรยายพิเศษแล้ว ก็ได้เวลารับประทานอาหารค่ำ และนำเข้าสู่ช่วงพิธีการประชุมสามัญประจำปี 2560/2561 โดยมีคุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และในลำดับต่อมาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขึ้นประจำที่นั่งด้านบน เพื่อขอการรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2560 แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 แถลงงบดุลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560 และแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชี หลังจบการประชุมใหญ่แล้วเข้าสู่ช่วงประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ วาระปี 2561-2563 ในที่ประชุมลงมติให้คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ วาระปี 2561-2563 หลังจบการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ คุณมานิตย์ กมลสุวรรณกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและจะตั้งใจทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก