งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12
THAI PRINT AWARDS 2017
“Towards the New Frontier”
มุ่งสู่มิติใหม่แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัด การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 โดยใช้แนวความคิด Towards the New Frontier หรือ มุ่งสู่มิติใหม่แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย มีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย ลุกขึ้นมาเตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าสู่อนาคตแห่งเทคโนโลยียุคใหม่ไปพร้อมๆกัน ร่วมกันสร้างแนวทางในการใช้จุดแข็งของการพิมพ์ที่มีคุณภาพระดับโลกผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เป็น Future Trend เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข็งขันในตลาดสากลอย่างครบมิติ

โดยงานประกาศผลครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วประเทศ ร่วมกันส่งผลงานสิ่งพิมพ์เข้าร่วมการประกวดอย่างมากมายดังเช่นทุกๆปี สำหรับการประกวดในปีนี้ คณะกรรมการการจัดงานได้แบ่งประเภทของการประกวดเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. Offset Printing ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท
  2. Digital Printing ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
  3. งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ
  4. Special Categories งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

และเพื่อให้สอดคล้องกับการที่อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์จาก BOI (BOI Investment Promotion) สมาคมการพิมพ์ไทยได้เพิ่มประเภทการประกวดขึ้นมาอีก 3 รางวัล คือ

  • ประเภทสิ่งพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)
  • ประเภทการออกแบบ (Graphic/Functional Appeal) และ
  • ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creativeness)

และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการประกวดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากการที่ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในค่ำคืนนี้ จะถูกส่งเข้าประกวดใน การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเซีย หรือ Asian Print Awards แล้วนั้น สมาคมการพิมพ์ไทยได้รับเกียรติจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการส่งชิ้นงานที่ได้รับการคัดเลือก ไปร่วมการประกวด PM Awards หรือ Prime Minister Awards ซึ่งเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย และเป็นการประกวดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ในการที่จะแผ่ขยายความเชื่อมั่นให้ได้ครอบคลุมกว้างไกลยิ่งขึ้น

นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธานการจัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 กล่าวว่า “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติของสมาคมการพิมพ์ไทยในปีที่ 12 นี้ยังคงได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างดีเยี่ยม มีจำนวนผลงานที่ส่งเข้ามากว่า 700 ชิ้น ซึ่งไม่เพียงแสดงถึงความกระตือรือร้นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการพิมพ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังหมายถึงงานพิมพ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าประเทศชั้นนำอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ประเทศไทยได้รับเหรียญทองมากเป็นอันดับหนึ่งในการจัดการประกวด Asian Print Awards หลายปีติดต่อกัน เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าขณะนี้คุณภาพการพิมพ์ของโรงพิมพ์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว”

“ผลรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 12 มีจำนวนทั้งหมด 90 รางวัล ล้วนเป็นชิ้นงานที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านคุณภาพการพิมพ์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปีนี้ ทางสมาคมการพิมพ์ไทย ใช้แนวความคิดว่า Towards the New Frontier มุ่งสู่มิติใหม่แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะเน้นย้ำทางด้านคุณภาพงานพิมพ์ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง ผลการตัดสินได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงพิมพ์ในประเทศไทย ทีมีความพร้อมในการเดินหน้าไปสู่อนาคตอย่างแน่นอน

นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวว่า “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หรือ Thai Print Awards เป็นเวทีสำหรับแสดงผลงานและศักยภาพทางการพิมพ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยให้พัฒนาต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพงานพิมพ์ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างต่อเนื่องทุกปี”

“ปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่นำพาสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยที่เห็นได้ชัดคือ การที่ผู้ประกอบการโรงพิมพ์ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของงานพิมพ์และให้ความร่วมมือส่งผลงานเข้าแข่งขันในทุกๆ ครั้งของงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติที่ผ่านมา โดยจำนวนตัวเลขของชิ้นงานที่ถูกส่งเข้ามาประกวดนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี และชิ้นงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นก็มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และจุดที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ คุณภาพของสิ่งพิมพ์ไทยนั้นไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะโรงพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ หากแต่ช่วงหลังๆ มีรายชื่อโรงพิมพ์หน้าใหม่ๆ ก้าวขึ้นมารับเหรียญรางวัลมากขึ้นเรื่อยๆ ทางสมาคมการพิมพ์ไทยใคร่ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลใน การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11 ในปีนี้ พร้อมทั้งจัดงานประกาศผลรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจสิ่งพิมพ์ที่สร้างสรรค์งานคุณภาพในตัวของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งพิมพ์ของคนไทย”

สรุปจำนวนเหรีญรางวัล 12th THAI PRINT AWARDS 2017

Company Name Best of the Best Gold Silver Bronze Total
1. บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด 1 1 2 1 5
2. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 1 1 2
3. บริษัท โปรดีเคล จำกัด 1 1 2
4. บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด 1 2 1 2 6
5. บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จำกัด (มหาชน) 1 2 4 1 8
6. บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด 2 1 3
7. บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด 2 2
8. บริษัท แพน แปซิฟิก ปริ้นติ้ง จำกัด 2 2
9. บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด 2 1 3
10. บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด 2 1 3
11. บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด 2 1 3
12. บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำกัด 4 4
13. บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2 2
14. บริษัท วงตะวัน จำกัด 2 2
15. บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด 2 2
16. บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 1
17. บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด 1 1
18. บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
19. บริษัท บี แอนด์ เอ ดีไซน์เวิร์ค จำกัด 1 1
20. บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำกัด 1 1
21. บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 1 1
22. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 1 1
23. บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง (2013) จำกัด 1 1 2
24. บริษัท เทียนวัฒนาพริ้นติ้ง จำกัด 1 1
25. บริษัท ไฟว์ แอนด์ โฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด 1 1 2
26. บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด 1 1 2
27. บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1
28. บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 2
29. บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด 1 1
30. บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
31. บริษัท ไทยสแกน (ธรรมดี) จำกัด 1 1
32. บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด 1 1
33. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์ 1 1
34. บริษัท ลัคก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 1 1
35. บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด 1 1
36. บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด 1 1
37. บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 1 1
38. บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด 1 1
39. บริษัท ซีสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง จำกัด 1 1
40. บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จำกัด 1 1
41. บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด 1 1
42. บริษัท กิตติชัยพริ้นติ้ง จำกัด 1 1
43. บริษัท วัชรพล จำกัด 1 1
44. บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จำกัด 1 1 2
45. บริษัท พริ้นมาสเตอร์ จำกัด 1 1
46. บริษัท มิตรสัมพันธ์การพิมพ์ จำกัด 1 1
47. บริษัท เอ๊กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
48. บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด 1 1
49. บริษัท สแควร์ปริ๊นซ์ 93 จำกัด 1 1
รวมเหรียญรางวัลทั้งหมด 5 21 29 33 88

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า