ร่วมอภิปราย “การพัฒนาสื่อใหม่ในโลกยุค Digital Disruption ต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน”

 

ร่วมอภิปราย “การพัฒนาสื่อใหม่ในโลกยุค Digital Disruption ต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน”

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมการพิมพ์ไทย และคุณศุภรัฐ โชติกุลธนชัย ผู้จัดการประจำประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เอชพี อินดิโก้และอิงค์เจ็ตเว็บเพรส โซลูชั่น กลุ่มธุรกิจการพิมพ์ เข้าร่วมอภิปราย หัวข้อ “การพัฒนาสื่อใหม่ในโลกยุค Digital Disruption ต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน” และการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ: การพัฒนาและการปรับตัวด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุค Digital Disruption ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564