การสร้างแบรนด์ประเทศไทย ผ่านตราสัญลักษณ์ PM Award

การสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านตราสัญลักษณ์ PM Award

รางวัลอันทรงเกียรติเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก

หนึ่งในกลยุทธ์เร่งรัดการส่งออกเชิงรุก ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและธุรกิจบริการ ซึ่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกในขณะนี้ คือ การสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านตราสัญลักษณ์ PM Award ซึ่งถือได้ว่ามีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความผันผวน ทั้งสถานการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ในประเทศคู่ค้าสำคัญ และสงครามการค้า PM Award เป็นรางวัลที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่มีความโดดเด่นหลากหลายประเภท เช่น การส่งออกยอดเยี่ยม การมีนวัตกรรม การสร้างแบรนด์และการออกแบบสินค้าดีเยี่ยม ฯลฯ ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ได้รับรางวัลนี้ แสดงถึงภาพลักษณ์ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลก

ปี พ.ศ. 2563 โครงการ PM Award จัดขึ้นเป็นปีที่ 29 และที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัล 604 บริษัท 708 รางวัล โครงการนี้เป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจส่งออกที่มีการผลิตสินค้าหรือบริการ ที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)
2) รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation)
3) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)
4) รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design)
5) รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)
6) รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)
7) รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)

การสมัครเข้าร่วมโครงการ PM Award ไม่มีค่าใช่จ่าย เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าหรือบริการของไทยในทุกประเภทธุรกิจ ได้ประเมินศักยภาพของตนเอง โดยหลังจากที่ผู้ประกอบการผ่านการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรกแล้ว คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จะเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ในแต่ละประเภทของรางวัลต่อไป ดังนั้น ผู้ประกอบการรายเล็กที่กำลังต้องการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการของตัวเองจึงสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยบริษัทที่ผ่านการพิจารณาและผ่านเกณฑ์การตัดสิน จะได้รับโล่และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี พร้อมได้รับสิทธิพิเศษจากกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น โอกาสในการร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา การค้าออนไลน์บน Thaitrade.com พร้อมทั้งยังได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศและกระจายไปยังผู้ซื้อทั่วโลกผ่านสำนักงานทูตพาณิชย์ 58 แห่งและเครือข่าย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award ในการส่งเสริมการขายได้อีกด้วย

รางวัล Prime Ministerís Export Award หรือ PM Export Award ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลกโดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศ และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัลทุกครั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่ารวม ทั้งเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักเข้าประเทศ

วัตถุประสงค์รางวัล
PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD

  • เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่เป็นของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและออกแบบโดยคนไทย รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในตลาดต่างประเทศ
  • เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยมากขึ้น
  • เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศ

โดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย ภาครัฐโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในฐานะที่นำยอดได้จากการส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต่อปีหลายแสนล้านบาท จึงได้จัดให้มีรางวัล PRIME MINISTERíS EXPORT AWARD หรือรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยเริ่มครั้งแรกในปี 2559/2016

ถึงปีนี้นับเป็นปีที่ 5 มีบริษัทในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับรางวัลนี้แล้วถึง 8 รางวัล และมีอีก 1 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลสาขาผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม (Best Exporter)

ภาพบรรยากาศการตรวจโรงงาน บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด

ภาพบรรยากาศการตรวจโรงงาน บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด

สมาคมการพิมพ์ไทยขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทุกท่าน เข้าร่วมประกวดรางวัล PM Award ในครั้งต่อไป เพื่อเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไป เห็นความเข้มแข็ง และความพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรของตนเองเพื่อให้อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า