สัมมนาการฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

สัมมนาการฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

วันที่ 31 กรกฎาคม และ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

สมาคมการพิมพ์ไทยจัดฝึกอบรมสัมมนาในหัวข้อ ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากî โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 วัน และ 2 หัวข้อ โดยในวันแรกเป็นเรื่อง เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก โดย ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  ทำความรู้จักฉลากและผลิตภัณฑ์ ประเภทของฉลาก การผลิตฉลากด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ

ส่วนการสัมมนาในวันที่ 2 เป็นการสัมมนาในหัวข้อ ìวัสดุทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์î โดย ดร.สุรชัย ขันแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำความรู้จักเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่ม และเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงทราบแนวโน้มของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หลังจบการสัมมนา เป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9