ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจง ThaiStar Packaging Awards 2020

ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจง ThaiStar Packaging Awards 2020

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประชุมเตรียมความพร้อม ชี้แจงแนวทางและเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) เพื่อเป็นการระดมความคิด เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและการตัดสินการประกวดฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปประกวดในระดับนานาชาติต่อไป