สัมมนา มุมมองใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ (NEW Perspective in Printing Business)

สัมมนา มุมมองใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ (NEW Perspective in Printing Business)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30-15.30 น.
ณ ห้องฝึกอบรม สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์และสื่อแห่งประเทศไทย ร่วมมือจัดงานสัมมนา “มุมมองใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ (NEW Perspective in Printing Business)” โดยการเรียนเชิญนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของคุณใหม่กลุ่ม GEN Y

เริ่มต้นด้วยคุณกร เธียรนุกุล – ผู้ก่อตั้ง Wawa Pack ที่ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ StartUp ด้วยการหาจุดแข็งของสินค้า เพื่อนำเสนอให้กับตลาดและลูกค้า, คุณหฤษณ์ หิรัญญาภินันท์ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท เธราพรินต์ จำกัด เสนอกลยุทธ์ด้วยการเรียนรู้และเก็บสถิติ ความเปลี่ยนแปลงและนำมาปรับใช้เพื่อไม่ให้สูญเสียลูกค้า

และปิดท้ายด้วย คุณคฑาวุธ เอื้อจงประสิทธิ์ – ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีพีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยการที่ต้องมีเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเป็นของตัวเอง เป็นเทคโนโลยีที่ประเทศเพื่อนบ้านลอกเลียนแบบไม่ได้ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9