สอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดการสอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 โดยแบ่งการสอบเป็นภาคทฤษฎีในช่วงเช้า และภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย โดยมีนักเรียนชั้นปวส. ปีที่ 2 จากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) เข้าร่วมสอบเพื่อวัดผลจำนวนทั้งสิ้น 89 คน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สนับสนุนกิจกรรมโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน