สอบประเมินสมรรถนะความรู้ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สาขานนทบุรี

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สาขานนทบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี

สมาคมการพิมพ์ไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการสอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 โดยมีนักเรียนชั้นปวส.ปีที่ 2 วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สาขานนทบุรี เข้าร่วมสอบเพื่อวัดผลจำนวนทั้งสิ้น 39 คน การสอบประเมินผลในครั้งนี้แบ่งการสอบเป็นภาคทฤษฎีในช่วงเช้า ซึ่งในช่วงแรกเป็นการแนะนำวัตถุประสงค์ของการจัดจากอาจารย์ผู้คุมสอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการสอบครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเนื้อหาต่างๆ ที่จะออกในข้อสอบให้ผู้เข้าสอบได้รับฟังและเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสอบ

การสอบภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากการใช้โปรแกรม Illustrator สำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยได้ให้ผู้เข้าสอบได้ใช้ความสามารถในการออกแบบใบปลิวประชาสัมพันธ์ ในระหว่างการสอบจะได้รับการแนะนำรวมไปถึงการซักถามจากผู้คุมสอบเพื่อเป็นการสัมภาษณ์และประเมินผู้เข้าสอบในระหว่างสอบภาคปฏิบัติ
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)