พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์

โดยคุณวรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการเป็นผู้กล่าวเปิดพิธี และคุณนพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่