ผลการดำเนินงาน สมาคมการพิมพ์ไทย เดือนกรกฎาคม 2561

ผลการดำเนินงาน สมาคมการพิมพ์ไทย
เดือนกรกฎาคม 2561

19 กรกฎาคม 2561

เข้าร่วมการประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในประเด็นความต้องการของสมาชิกในสมาคมการพิมพ์ไทย และสมาคมต่างๆ โดยมี ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ นำแนวทางการประชุมระดมความคิดเห็น ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561


24 กรกฎาคม 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อปรับปรุงสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น-ป้อนม้วน โดยสมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ณ ห้องประชุมสีขาวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2561


26 กรกฎาคม 2561

ร่วมเป็นวิทยากร “การออกแบบและการเตรียมไฟล์สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ” จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ TCDC จุฬา-สามย่าน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561