ประชุมใหญ่สามัญและการเลือกตั้งคณะกรรมการปี 2562 สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย

ประชุมใหญ่สามัญและการเลือกตั้งคณะกรรมการปี 2562 สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย

สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย (Thai Gasma) จัดการประชุมใหญ่สามัญและการเลือกตั้งคณะกรรมการปี 2562 โดยมีคุณสุปรีย์ ทองเพชร นายกสมาคมฯ เปิดการประชุมใหญ่ฯ คุณชาลี ศรีโรจน์จริยา เลขาธิการฯ และคุณแววลดา เตชะสกุล เหรัญญิกฯ เป็นผู้ร่วมรายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลังจากนั้นรับฟังการบรรยายพิเศษโดยประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา คุณกริช อึ้งวิฑูรย์สถิตย์ ในห้วข้อ “การค้าไทย-เมียนมา เรื่องต้องรู้สู่ความสําเร็จ”

หลังจบการสัมมนา ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย พยัคฆโส-นากสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์, คุณเกษม เเย้มวาทีทอง-ที่ปรึกษามูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และคุณสว่าง เอื้อจงประสิทธิ์ เป็นประธานในการเลือกตั้ง โดยในปีนี้คุณสุปรีย์ ทองเพชร ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอีกหนึ่งวาระ โดยคุณสุปรีย์ได้กล่าวพันธกิจที่ตั้งใจไว้จะมีการสานต่อในวาระปี 2562-64 คือ จะมีการจัดงานสัมมนา Asian Symposium on Printing Technology ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, งาน Gasma Business Matching 2019 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา และ งาน GFT 2019 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก