สัมมนา Gravure Printing & Trend Technology Cost Saving

p49_02

สัมมนา Gravure Printing & Trend Technology Cost Saving

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดสัมมนา Gravure Printing & Trend Technology Cost Saving เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนานี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการ วัสดุ เคมีสำหรับระบบการพิมพ์การเวียร์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ในการทำงานให้กับบุคลากร เข้าใจเทคโนโลยีการพิมพ์กราเวียร์ ให้พร้อมต่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

งานสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญทีมวิทยากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีการพิมพ์การเวียร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและสื่อสารมวลชน มาบรรยายให้ความรู้กันอย่างเต็มที่ พร้อมเปิดโอกาสให้พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ถาม-ตอบได้ตลอดการฟังสัมมนาฯ ด้วย