มีเดีย มีดี Media ME; D 2019

p77_02

มีเดีย มีดี Media ME; D 2019

โครงการมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจัดอมรบด้านสื่อแก่โรงเรียนในระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านมีเดีย การจัดอบรม และบริการวิชาการด้านมีเดียแก่บุคคลและนักเรียน โรงเรียนต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษา ร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนด้านมีเดียในระดับมัธยมศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมด้านศิลปะ การออกแบบ และเทคโนโลยีให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมไปถึงการจัดแนะแนวการนับสมัครนักศึกษา มจธ. ในโรงเรียน เช่น แนะแนวการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อสมัครในรอบ Active Recruitment กิจรรมดีๆ นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 เวลา 11.00-21.00 น. (วันศุกร์) และ 10.30-21.30 น. (เสาร์-อาทิตย์) ณ บริเวณ Promotion Area ชั้น 1 หน้า Uniqlo เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2