คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ช่างพิมพ์ดิจิทัลชั้น 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 กรุงเทพฯ และ ช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ชั้น 3 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ โดยการประเมินทั้ง 2 วิชาชีพนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลากรทางด้านงานพิมพ์ นักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมาก

การจัดประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์นี้ จัดขึ้นเพื่อรับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพเพิ่มขีดความสามารถ อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และสร้างมาตรฐานอาชีพให้เทียบเท่าสากล