ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป กับรางวัล PM Export Awards

ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป กับรางวัล PM Export Awards
รางวัลสูงสุดของผู้ประกอบการในระดับประเทศ

p35-39_02

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ Prime Minister’s Export Award ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการทั้งสินค้า และบริการประเภทต่างๆ ที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล PM Export Awards 2018 สาขา Best Service Enterprise Award อันทรงเกียรติ ถือได้ว่าเป็นรางวัลสูงสุดของผู้ประกอบการในระดับประเทศ

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการพิมพ์มากกว่า 50 ปี โดยเริ่มจากรุ่นคุณพ่อ คือ คุณบันลือ อุตสาหจิต เริ่มจากการตั้งสำนักพิมพ์บันลือสาร์นจัดจำหน่ายหนังสือนวนิยายและอื่นๆ โดยให้ที่อื่นเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ หลังจากนั้นจึงได้ทำการปรับปรุงองค์กรใหม่โดยตั้งเป็นโรงพิมพ์ศรีสยามพริ้นท์แอนด์แพคก์ จำกัด ในปี 2533 ซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องทำเล่มเพื่อพิมพ์งานเองและรับงานทั่วไปจนสร้างความประทับใจและพึงพอใจให้ลูกค้า ในปี 2542 จึงมีโรงพิมพ์แห่งที่สองขึ้นมา ใช้ชื่อว่า บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด และทางบริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดบริษัทในครั้งนั้นด้วย

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำ เพื่อยกระดับมาตรฐานและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากลมาใช้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย จนในปี 2551 บริษัทฯ มีโรงพิมพ์แห่งที่ 3 ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ชื่อบริษัท ซีพีไอ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด บริษัทฯ ได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาไม่หยุด จึงได้ทำการรวมบริษัทเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อว่า บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัดในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบัน ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อีกทั้งได้มีการส่งงานเข้าประกวดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ที่ถือว่าเป็นผลงานที่บริษัทฯ เริ่มพัฒนาขึ้นมา โดยได้รับรางวัล Thai Star ที่เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจเช่นกัน

บริษัทฯ ได้มีการขยายการผลิตให้เข้ากับยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นงานด้าน Digital Printing, Ink Jet, Packaging, Folding Carton, Rigid Carton, Flexible Packaging อีกทั้งยังขยายฐานทางการตลาดไปต่างประเทศ และสื่อช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อเสริมกำลังทางการตลาดอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมด้วยการขอรับการรับรองระบบบริหาร ISO 9001 และทางด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และในเร็วๆ นี้ บริษัทฯ จะดำเนินการขอรับการรับรองระบบ BRC ร่วมด้วยการได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ Prime Minister’s Export Award นั้น เป็นความยินดีและความภาคภูมิใจอย่างสูงที่บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในสาขา Best Service Enterprise Award อันทรงเกียรตินี้ ถือได้ว่าเป็นรางวัลสูงสุดของผู้ประกอบการในระดับประเทศ และรู้สึกหายเหนื่อยจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ตลอดชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะในด้านการบริหารองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาและเสริมสร้างในด้านต่างๆ ทั้งด้านการตลาด (ฐานลูกค้า) และการจัดการองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร รวมทั้งการขยายตลาดส่งออก และทดแทนการนำเข้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของภูมิภาคอาเซียน โดยอยากจะกล่าวขอบคุณคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ คณะผู้บริหารและพนักทุกท่านที่มีส่วนร่วมในผลงานอันทรงคุณค่าในครั้งนี้

แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เริ่มจากการได้รับทราบข่าวการประกวดประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยมสาขาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จากการสื่อสารภายในสมาคมการพิมพ์ไทยเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้วที่เริ่มมีการมอบรางวัลในสาขานี้ ในเวลานั้น แม้ว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติพร้อมอยู่ในเกณฑ์ที่จะเสนอชื่อรับรางวัล และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการหลายด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้พร้อมรองรับการปรับตัวของตลาดสิ่งพิมพ์ จนมาในปีนี้การดำเนินการดังกล่าวใกล้จะเรียบร้อยตามแผนงานและเป้าหมาย พนักงานในส่วนต่างๆ จึงได้รับมอบหมายภารกิจให้ร่วมกันจัดเตรียมและนำเสนอข้อมูล

นอกเหนือจากตัวรางวัลอันทรงเกียรติที่จะเป็นเกียรติประวัติอันสำคัญของบริษัทฯ แล้ว แรงจูงใจหรือเป้าหมายในการเสนอชื่อรับรางวัลได้ถูกใส่เอาไว้ในหน้าแรกของเอกสารนำเสนอคณะกรรมการในหัวข้อ “คุณค่าแห่งรางวัล” ด้วย ดังนี้

  1. เป็นหลักฐานความสำเร็จของนโยบายรัฐและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์
  2. เป็นรูปแบบตัวอย่างแก่มิตรร่วมอุตสาหกรรมให้เห็นถึงความสำเร็จจากการประกอบการอย่างมีแบบแผนตามแนวทางรัฐ นิติธรรม และจริยธรรม
  3. เป็นกำลังใจแก่พนักงานของบริษัทฯ ให้เห็นถึงการเป็นสมาชิกขององค์กรที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐอันส่งผลของความร่วมมือร่วมใจในการทำงานตามแนวทางที่ผู้บริหารได้พัฒนาไว้
  4. เป็นกระบวนการให้คณะทำงานอันประกอบด้วยพนักงานจากส่วนงานต่างๆ ของบริษัทฯ ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ของการเป็น “องค์กรที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ์” รู้จักประเมินผลและพัฒนาการดำเนินการของบริษัทฯ ได้

กล่าวโดยสรุป คือ บริษัทฯ และพนักงานมีความเข้าใจร่วมกันว่าการได้รับรางวัลเป็น Benchmark ของการทำงาน ในขณะที่กระบวนการรวบรวม จัดเตรียม และนำเสนอข้อมูลก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้และตรวจสอบตัวเองเช่นกัน

ดังที่กล่าวมาว่ารางวัล Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ผู้นำรัฐบาลมอบให้กับบริษัทที่มีคุณสมบัติสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในแต่ละสาขาธุรกิจ ถือว่าบริษัทฯ ได้รับการยืนยันถึงรูปแบบการดำเนินการ ด้านการบริหารและการทำงานที่ดี การได้รับรางวัลนี้จึงเป็นการช่วยส่งเสริมโอกาสทางการตลาดทำให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการกระจายฐานทางการค้าลูกค้าทางตรง และทางอ้อมทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้มากขึ้นกว่าเดิม

หากท่านเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือผู้ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูง ไม่ว่าจะอยู่ในขนาดธุรกิจเท่าใด เพิ่งเริ่มต้นหรือยาวนานเท่าใด ที่ใช้เทคโนโลยี ที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สมารถสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่าลังเลที่จะส่งแผนงาน และผลงานคุณภาพของท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด จะเป็นแรงบันดาลใจจุดประกายให้กับทุกท่านในการเข้าร่วมโครงการเพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศนี้ได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า