พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

 p69-70_02

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

สมาคมการพิมพ์ไทยได้การรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีขอบข่ายในการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์, สาขาอาชีพช่างพิมพ์ดิจิทัล และสาขาอาชีพออฟเซ็ตป้อนแผ่น

เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพินนิคอล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สมาคมการพิมพ์ไทย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ กับสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนา เพิ่มสมรรถนะ ทักษะของบุคลากร จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ให้ความรู้ ความสามารถที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

สมาคมการพิมพ์ไทย ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สมาคมการพิมพ์ไทย ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัย อี.เทค เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สมาคมการพิมพ์ไทย ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สมาคมการพิมพ์ไทย ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สมาคมการพิมพ์ไทย ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC) เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)