Thai Print Academy เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 11

สถาบันการพิมพ์ไทย Thai Print Academy
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 11

หัวข้อฝึกอบรม

  1. เครื่องพิมพ์ออฟเซต และความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องพิมพ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์ออฟเซต
  3. กระดาษ
  4. หมึกพิมพ์ออฟเซต
  5. น้ำยาฟาวน์เทน
  6. แม่พิมพ์ระบบออฟเซต และผ้ายางออฟเซต
  7. ระบบทำความชื้น
  8. ระบบหมึก
  9. การรองหนุน
  10. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซต

วัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง