Thai Print Academy พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10

สถาบันการพิมพ์ไทย Thai Print Academy
พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10

สถาบันการพิมพ์ไทย จัดพิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 มีผู้เข้าเรียนจบหลักสูตร รุ่นที่ 9 จำนวน 16 ท่าน และผู้จบหลักสูตร รุ่นที่ 10 จำนวน 10 ท่าน

วัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงชีวิตการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง