Digital Marketing สำหรับโรงพิมพ์

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานสัมมนาการพิมพ์ 4.0 สำหรับคนรุ่นใหม่
Digital Marketing สำหรับโรงพิมพ์

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ คุณศิวัฒน์ เชาวรรียวงษ์ CEO GroupM Thailand, อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และคุณสุนาถ ธนสารอักษร Co-Founder Rabbit’s Tale

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล, ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี-พฤติกรรมผู้บริโภค, การปรับตัวของธุรกิจสื่อแนวพร้อมแนวคิดการวางแผนสื่อโฆษณา การทำ Digital Marketing สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์และการปรับโครงสร้างทางธุรกิจพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากคนโรงพิมพ์ผันตัวมาทำ Digital Agency