การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562 สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562 สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยได้เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562 พร้อมทั้งมีการฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม” โดย คุณสัมฤทธิ์ ชราดี กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งได้กล่าวถึงการบำบัดน้ำเสียทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วไป เช่น น้ำเสียจากอุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออิเล็กทรอนิกส์, น้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ และน้ำเสียจากโรงแรม หรือโรงอาหาร ฯลฯ

หลังจากจบการบรรยายพิเศษและรับประทานอาหารค่ำ ได้นำเข้าสู่ช่วงพิธีการประชุมสามัญประจำปี 2561/2562 โดยมีคุณมานิตย์ กมลสุวรร์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และขอให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561 แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 แถลงงบดุลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 และแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชี เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบรรจุหีบห่อ นำโดยนายบุญมา พึ่งทอง  นายสุจินต์ เหล่าแสงงาม  และนายศิริ มัธยมจันทรได้ดำเนินการนำระเบียบข้อบังคับ ยื่นเสนอในฐานะผู้เริ่มก่อการจัดตั้งต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำจ.พระนครและจ.ธนบุรี เพื่อขออนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ในที่สุดจึงได้รับอนุญาตการจัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ชื่อ“สมาคมการบรรจุหีบห่อไทย”วันออกใบอนุญาต วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ทั้งนี้ ต่อมาสมาคมได้เปลี่ยนชื่อ จาก “สมาคมการบรรจุหีบห่อไทย” เป็น “สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย” โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530

ขอบคุณข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย https://www.thaipack.or.th/about