สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์

20190131_management-engineering-reduce-costs_1600x600

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน และได้รับประโยชน์ในการใช้งานจริง อย่างคุ้มค่า ตลอดทั้ง 2 วันของการบรรยาย

กำหนดการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. หลักการและวิธีการวางแผนการผลิต บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• การบริหารการวางแผนการผลิต
• การทำตารางเพื่อการวางแผนการผลิต
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. (ต่อ) หลักการและวิธีการวางแผนการผลิต
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การลดต้นทุนด้วยคุณภาพและการบริหารสินค้าคงคลัง
• การลดต้นทุนด้วยการควบคุมคุณภาพ
• การบริหารจัดการโรงงาน
• การบริหารวัสดุผลิต
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) การลดต้นทุนด้วยคุณภาพและการบริหารสินค้าคงคลัง

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. โครงสร้างด้านวิศวกรรมโรงงานและเครื่องจักร โดย อาจารย์ วิรัช  เดชาสิริสิงห์
• ระบบวิศวกรรมในโรงงาน
• ต้นทุนแฝงในโรงงาน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. (ต่อ) โครงสร้างด้านวิศวกรรมโรงงานและเครื่องจักร
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. วิธีลดต้นทุนการผลิตเชิงวิศวกรรม
• การคำนวณและหาวิธีลดค่าใช้
• ต้นทุนแฝงในระบบไฟฟ้า  และเครื่องกล

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) วิธีลดต้นทุนการผลิตเชิงวิศวกรรม

ค่าใช้จ่าย: 

สมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย
• อบรม1 ท่าน ราคา 4,000 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ชำระล่วงหน้าภายในเวลาที่กำหนด)

บุคคลทั่วไป
• อบรม1 ท่าน ราคา 4,400 บาท/ท่าน/หลักสูตร

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังไม่หัก ณ ที่จ่าย 3%  
**จองแล้วไม่สามารถ “ยกเลิก” หรือ “เปลี่ยนแปลง” ได้

หมายเหตุ โปรโมชั่นสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย จะต้องสมัครและชาระเงินก่อนเปิดหลักสูตร 1 สัปดาห์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม

คุณมยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี
โทรศัพท์ 0-2719-6685-7, 087-670-2223, 082-745-9999
โทรสาร 0-2719-6688
E-mail: mayuree.tpa@gmail.com

Related Post

สมหวัง Thesis Exhibition
views 258
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 138
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...
วันการพิมพ์ไทย 2561
views 102
วันการพิมพ์ไทย 2561 วันที่ 3 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันการพิมพ์ไทย ซึ...