โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมกองทัพอากาศมูลนิธิเพื่อสังคมไทยจัดโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563

การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน

การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม Grand Howard ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด คณะกรรมาธิการ การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สมาคมการพิมพ์ไทย จัดการสอบประเมินสมรรถนะความรู้

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สาขานนทบุรี

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สาขานนทบุรีวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี จัดการสอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

KMUTT กับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC

KMUTT กับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคาร KX ถนนกรุงธนบุรี กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร สํานักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1 3 4 5 6