โครงการอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และป้องกันการปลอมแปลง

โครงการอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และป้องกันการปลอมแปลง วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.ณ สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 ห้องประชุม ชั้น 4

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 2

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 2วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานบันการพิมพ์ไทย (Thai Print Academy) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร สมาคมการพิมพ์ไทย จัดกิจกรรมสัมมนา

สัมมนา ปลุกพลังความคิด ติดอาวุธธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สัมมนา ปลุกพลังความคิด ติดอาวุธธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับ บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ ประเทศไทย จำกัด

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 1

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย โดยมี ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สัมมนาเทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สัมมนาเทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา (ชั้น 5) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 ซอย 15 ดยมีอาจารย์สุดชาดา คันธารส และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

1 2 3 4