สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 2

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 2วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานบันการพิมพ์ไทย (Thai Print Academy) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร สมาคมการพิมพ์ไทย จัดกิจกรรมสัมมนา

สัมมนา ปลุกพลังความคิด ติดอาวุธธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สัมมนา ปลุกพลังความคิด ติดอาวุธธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับ บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ ประเทศไทย จำกัด

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 1

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย โดยมี ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สัมมนาเทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สัมมนาเทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา (ชั้น 5) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 ซอย 15 ดยมีอาจารย์สุดชาดา คันธารส และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

โครงการอบรมเรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและผู้สนใจทั่วไป

วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 และวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทยนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ที่ปรึกษาฝึกอบรมสมาคมการพิมพ์ไทย และที่ปรึกษาบริหารบริษัท

1 2 3 4