สัมมนา CEO Exclusive Forum 2020 โดย SCG Packaging

สัมมนา CEO Exclusive Forum 2020 โดย SCG Packaging

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-18.30 น.
ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM

คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณกร เธียรนุกุล – ประธาน Young Printer Group ได้รับเชิญจาก SCG Packaging เข้าร่วมงานสัมมนา “CEO Exclusive Forum 2020” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-18.30 น. ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM

การสัมมนาดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น คุณ Fumi Sasada ประธานบริษัท BRAVIS International ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น ที่ผสานการสร้างแบรนด์เข้าไปด้วยกัน

โดยมีคุณวิชาญ จิตร์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG Packaging กล่าวเปิดงาน และมี คุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) SCB, คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี CEO ไทยเบฟ เข้าร่วมงาน