สัมมนา

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 1

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย โดยมี ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สัมมนาเทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สัมมนาเทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา (ชั้น 5) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 ซอย 15 ดยมีอาจารย์สุดชาดา คันธารส และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

โครงการอบรมเรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและผู้สนใจทั่วไป

วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 และวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทยนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ที่ปรึกษาฝึกอบรมสมาคมการพิมพ์ไทย และที่ปรึกษาบริหารบริษัท

สัมมนาตอบโจทย์เทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 บรรยายโดย อาจารย์สุชาดา คันธารส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์ ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อบรม ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงพิมพ์

อบรม ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงพิมพ์ สมาคมการพิมพ์ไทยจัดโครงการอบรมเรื่อง ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงพิมพ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดการความปลอดภัยในโรงพิมพ์ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ถ. พระราม 9

1 2 3 4 5 6