คุณวุฒิวิชาชีพ

สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ช่างพิมพ์ดิจิทัลชั้น 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 กรุงเทพฯ และ ช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ชั้น 3 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC

กิจกรรมสัมมนา “Packaging on Demand”

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชั่น (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมสัมมนา “Packaging on Demand” เพื่อสร้างมูลค่าให้ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล รองรับเทรนด์การตลาดในยุค “แพจเกจจิ้ง 4.0”

สุพรชัย ผู้ปิดทองหลังพระให้งานพิมพ์

ความสำคัญของงานหลังพิมพ์ แม้ว่างานพิมพ์จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ แต่จำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับงานหลังพิมพ์ ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นวางแผนการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทนั้นๆ ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมถูกต้อง

Future Skills ทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

พิชิต ขจรเดชะ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Future Skills ทักษะแห่งอนาคต หรือ ทักษะการทำงานในอนาคต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

Smart Packaging กับอะไรที่มากกว่าบนกล่อง

อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Smart Packaging ในบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเรื่องที่ถูกจับตามมองและได้รับความสนใจมากทั้งในผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

1 2 3 4