ข้อมูลส่งออกหนังสือและสิ่งพิมพ์

ตลาดส่งออก 10 อันดับแรกของไทยรายประเทศ
“หนังสือและสิ่งพิมพ์”

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ
“หนังสือและสิ่งพิมพ์”