Knowledge

Omni Channel นิยามการตลาดในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว Omni Channel หมายถึง การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออนไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline)

แนวทางเพื่อการลดต้นทุน ตอนที่ 2 พื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงสิ่งที่เราจะต้องอุดจุดที่รั่วไหล

จากฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เขียนถึงการลดต้นทุนจากการสั่งซื้อสินค้า และให้ท่านสมาชิกผู้อ่านได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่จะสามารถลดต้นทุนได้ ในฉบับนี้ผมจะขอเขียนเรื่องการค้นหาหัวข้อสำหรับการลดต้นทุนในสถานประกอบการของสมาชิก เพื่อเป็นพื้นฐานให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงสิ่งที่เราจะต้องอุดจุดที่รั่วไหล เพื่อให้สถานประกอบการของเราอยู่ได้ต่อไปในภาวะเช่นนี้

5 ข้อผิดพลาดของการทำการตลาดที่เน้นแต่ Online จนลืม Offline

การทำการตลาดที่ดี ควรมีให้ครบทุกมิติ นั่นคือ ต้องทำควบคู่ไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์การทำตลาดบนสื่อออนไลน์ มองเผินๆ เหมือนง่าย จนทำให้กลายเป็นสื่อที่มาแรงถึงขนาดดับสื่อดั้งเดิมไปจนแทบหมดสิ้น สื่อออนไลน์นี่มันมีไม้เด็ดอย่างไร จึงทำให้ผู้ประกอบการทั้งโลกหันมากระโจนเข้าใส่

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 2

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต ค่าที่ได้จากการวัด เช่น ค่าสี ค่าความดำหรือความเข้มสี ค่าการทับซ้อนกันของสี จะสามารถบอกปัญหาหรือการประเมินสาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ได้ ดังนั้นความเข้าใจทางด้านพื้นฐานต่างๆ ของค่าที่วัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์สามารถประเมินสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้นั้นเอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (3)

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต ค่าที่ได้จากการวัด เช่น ค่าสี ค่าความดำหรือความเข้มสี ค่าการทับซ้อนกันของสี จะสามารถบอกปัญหาหรือการประเมินสาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ได้ ดังนั้นความเข้าใจทางด้านพื้นฐานต่างๆ ของค่าที่วัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์สามารถประเมินสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้นั้นเอง

1 2 3 4 5 10