Thai Print Academy เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 11

วัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2017

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2017 (E-SAN Industrial Fair 2017) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ECOIndustry และ Thailand 4.0”

3 มิถุนายน 2560 วันการพิมพ์ไทย

ถือเป็นประเพณีปฏิบัติทุกวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปีจะเป็นวันที่องค์การทางการพิมพ์ทุกองค์กร สถาบันการศึกษาทางด้านการพิมพ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ทุกท่านต่างพร้อมเพรียงกัน

อบรมหลักสูตรพื้นฐานเรื่องสีและการวัดสี 2 วัน

สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานเรื่องสีและการวัดสี 2 วัน คือ วันที่ 6 และ 13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 7 สมาคมการพิมพ์ไทย

ในเดือนเมษายนของทุกปีสมาคมการพิมพ์ไทยจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย ต่อสมาชิกของสมาคมฯ

1 55 56 57 58 59 70