เปิดรับสมัครแล้วรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น Prime Minister’s Export Award 2020

 

เปิดรับสมัครแล้วรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น
Prime Minister’s Export Award 2020
เติบโตอย่างก้าวกระโดด สู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิ

ประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

รับฟังข้อมูลการสมัคร 

วันพุธที่ 11 มี.ค. 2553 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ สมาคมการพิมพ์ไทย ถ. พระราม 9  ซ.15
โทร. 02-719-6685-7 www.thaiprint.org

Download หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้สมัคร

http://bit.ly/3cxpbV9

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.pm-award.com/2020/index.php