Industrial Spending

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.ค.)

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทย พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.ค.) ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ พ.ศ. 2561 - 2564(ม.ค. - พ.ค.)

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - พ.ค.)

TASKalfa Pro 15000c เครื่องพิมพ์ดิจิตัลคุณภาพ พิมพ์งานปริมาณสูง เพื่องานพิมพ์เชิงพาณิชย์

Inkjet Full Color Production Printing System TASKalfa Pro 15000c เครื่องพิมพ์โปรดักชั่นสี ระบบอิงค์เจ็ท ปฏิวัติการพิมพ์ความเร็วสูง สร้างสรรค์และเพิ่มศักยภาพงานพิมพ์ของคุณ TASKalfa Pro 15000c ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องพิมพ์ดิจิตัลคุณภาพ พิมพ์งานปริมาณสูง เพื่องานพิมพ์เชิงพาณิชย์

เทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ: นวัตกรรมการผลิตอาหารแห่งอนาคต

เทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ: นวัตกรรมการผลิตอาหารแห่งอนาคต เรียบเรียงโดย ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารนวัตกรรมด้านอาหารและการเกษตรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพเนื้อสัมผัส โภชนาการ รวมถึงสุนทรียภาพในการรับประทาน

บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มประเภทกิจการ

บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มประเภทกิจการ”SMART PACKAGING บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ”รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG

1 2 3 4 17