panida charaswimonporn

ทักษะความสามารถแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต

ทักษะความสามารถแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning & Control (PPC) Skill Standard โดย เพจโรงพิมพ์ไทย 5G บทความนี้เป็นแนวทางการฝึกอบรมพนักงาน PPC ซึ่งผมมีความเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องจบด้านการพิมพ์มาก็ได้ ให้เข้าใจวิชาการ หลักการ ทฤษฏี ของ Production Planning และ Production Control

การตลาดดิจิทัล หลังโควิด-19

การตลาดดิจิทัล หลังโควิด-19 การตลาดสิ่งพิมพ์จะไปร่วมกับธุรกิจแบบไหนเพื่อให้ยั่งยืน เรียบเรียงโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ก่อนถึงปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจสิ่งพิมพ์มีภาวะวิกฤติ เรื่องการหาลูกค้าใหม่ การรักษาลูกค้าเดิม รวมถึงการมองตลาดใหม่ๆ บางโรงพิมพ์ถึงขนาดต้องสร้างสินค้าเป็นของตัวเอง เพื่อที่จะป้องการผลิตให้กับธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ทำอยู่ก่อน

1 3 4 5 6 7 100