ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ พ.ศ. 2562 - 2565 (ม.ค. -  เม.ย.)

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ
พ.ศ. 2562 - 2565 (ม.ค. -  เม.ย.)

ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ)
และกระดาษใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก

หนังสือและสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2562 - 2565 (ม.ค. - เม.ย.)

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) พ.ศ. 2562 – 2565 (ม.ค. – เม.ย.)

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

กระดาษใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก พ.ศ. 2562 – 2565 (ม.ค. – เม.ย.)

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร