การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Zoom วันที่ 17 สิงหาคม 2564

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Zoom มีสมาชิกสามัญลงทะเบียนเข้าร่วม 142 ราย จากสมาชิกสามัญ 396 ราย โดยคุณทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ วาระปี 2564 – 2566