ส.อ.ท. เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย

ส.อ.ท. เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย

ผลงานของบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด สตาร์ทอัพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมโรงงานต้นแบบการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และยาชีววัตถุด้วยพืช ซึ่งเป็นผลงานของบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด สตาร์ทอัพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ และคณะให้การต้อนรับ และได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวัคซีน การขึ้นทะเบียนฯ แนวทาง scale up ตลอดจนการขอรับรองเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT) วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564