In-house Training โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์

In-house Training โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

สมาคมการพิมพ์ไทยจัดกิจกรรม In-house Training การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “Prepress Technology & Offset Printing Technology” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดโดยมี ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยสื่อสารมวลชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพ์เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้